0
235.-
buy now 212.-
#abooker 200.-

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

10

กมลเนตร เรืองศรี

11.5 x 16.5 cm 230 pages

ความเรียงผ่านมุมมองของ อาย–กมลเนตร หญิงสาวผู้สนุกกับการใช้ชีวิต ตัวหนังสือของเธอชวนผู้อ่านใส่ใจเรื่องราวรอบตัว ตั้งใจให้เห็นความงดงามของมนุษย์ ศรัทธาในความดี ความมุ่งมั่นพยายาม การเปิดใจ ระยะห่างของความสัมพันธ์ และการรู้จักปล่อยวาง

tags : กมลเนตร เรืองศรี