0
220.-
buy now 198.-
#abooker 187.-

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ 3

10

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

14.5 x 21 cm 280 pages

ระลอกที่สามของงานเขียนที่ซื่อตรงและทรงพลังครอบคลุมทุกเรื่องราวที่ใกล้ตัวไกลตัว แต่ล้วนส่งผลต่อลมหายใจในการใช้ชีวิตจากอดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดีและนักเขียนรางวัลศรีบูรพา พ.ศ. 2554

tags : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์