0
270.-
buy now 100.-
#abooker 100.-

วาดเล่น 02

10

ป่าน นิตตา

15 x 19 cm 184 pages

ป่าน นิตตากลับมาสอนวาดเล่นใหม่ในภาค 02 ชื่อตอนว่า โลกในมุมมองของหัวใจ ที่ว่าด้วยเรื่องราวของการลดทอนความเร็วในการใช้ชีวิต และหัดใช้สายตา และหัวใจมองเรื่องราวทุกอย่างผ่านจักรวาลไปจนถึงไส้เดือนตัวจิ๋ว พร้อมทั้งเริ่มต้นเรียนรู้ฝึกฝนการวาดเล่น ไปพร้อมๆ กันผ่านแบบฝึกหัดสนุกๆ ในเล่ม

tags : ป่าน นิตตา