นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ โกเดย์โพเอทส์
(Privacy Policy of godaypoets)

โกเดย์โพเอทส์ (godaypoets) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกคน (Personal Information)
ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์โกเดย์โพเอทส์ (www.godaypoets.com) ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการและสิทธิประโยชน์แก่คุณ เมื่อคุณสมัครสมาชิก (Sign Up) เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโกเดย์โพเอทส์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ ได้แก่ อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เพศ (Sex) วันเกิด (Birthday) ที่อยู่ (Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) อาชีพ (Occupation) ความสนใจ (Interests) เป็นต้น


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. โกเดย์โพเอทส์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น เพื่อติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ วิเคราะห์เชิงสถิติ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการของโกเดย์โพเอทส์เพื่อปรับปรุงการให้บริการของโกเดย์โพเอทส์ต่อไป

2. โกเดย์โพเอทส์ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่โกเดย์โพเอทส์ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โกเดย์โพเอทส์มีระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โกเดย์โพเอทส์จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่โกเดย์โพเอทส์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ http://www.godaypoets.com บันทึกหรือจดจำข้อมูลของคุณไว้ จนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือทำการลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป


การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โกเดย์โพเอทส์ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โกเดย์โพเอทส์จึงขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของโกเดย์โพเอทส์


การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ โกเดย์โพเอทส์

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โกเดย์โพเอทส์ ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของโกเดย์โพเอทส์ต่อไป

คุณสามารถติดต่อกับโกเดย์โพเอทส์ ได้ที่ [email protected] หรือโทร. 02-007-0155 ต่อ 7