นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
(Business Policy)

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน โดยยึดตามวันที่ที่ได้รับสินค้าเป็นสำคัญ โดยมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าดังต่อไปนี้

 • หนังสือและนิตยสาร ที่เกิดการชำรุดจากกระบวนการผลิต เช่น จำนวนหน้าไม่ครบถ้วน เรียงสลับหน้า การตีพิมพ์ไม่สมบูรณ์ การเย็บและเข้าเล่มไม่เรียบร้อย สามารถเปลี่ยนได้ในชื่อหนังสือ และรหัส ISBN เดียวกันเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อ กระเป๋า ที่มีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขบนเว็บไซต์

ยกเว้นกรณีเหล่านี้

 • สินค้าสมนาคุณ
 • สินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันลดราคา ซึ่งทางเว็บไซต์ระบุชัดเจนว่าเป็นสินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์
 • สินค้าที่ลูกค้าเปลี่ยนใจกระทันหัน หลังทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า อันเนื่องมาจากความไม่พอใจในการใช้งาน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้า
 • สินค้าที่ส่งล่าช้าจากกรณีสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า:

 • เอกสารทุกอย่างที่ส่งมาพร้อมกับสินค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน
 • กรุณาแนบข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในพัสดุคืนสินค้า และส่งคำร้องขอคืนสินค้ามายังอีเมล [email protected]
 • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
 • ระบุสาเหตุของการคืนสินค้าและทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

เงือนไขสำหรับการคืนสินค้า:

 • คุณสามารถคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย เช่น หนังสือสลับหน้า ได้รับสินค้าผิด หรือสินค้าบางส่วนสูญหาย
 • คืนสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
 • คุณไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้าอื่นๆ
 • ค่าจัดส่งพัสดุกลับเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเปลี่ยนสินค้า
 • หากเกินระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการช่วยเหลือในการคืนสินค้าเป็นรายกรณี


คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไร?

เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคุณให้ครบถ้วน ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินจะนับจากวันที่คุณได้รับอีเมลแจ้งเรื่องการคืนเงิน ตัวอย่าง คุณจะได้รับเงินคืนหลังจาก 7 วันทำการ นับจากวันที่คุณได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร